top of page

Profesor Reuven Feuerstein (1921 – 2015)

byl jednou z nejvýznamnějších osobností pedagogické psychologie druhé poloviny dvacátého století. Studoval u Jeana Piageta a pod jeho vedením se zabýval teorií vývoje intelektu a poznávacích funkcí u dětí a metodami výzkumu v psychologii. Ve spolupráci s psychologem André Reyem se věnoval výzkumu poznávacích schopností a vlivu kulturních a sociálních odlišností na jejich vývoj. R. Feuerstin pracoval převážně s dětmi a mladými lidmi, kteří byli nějakým způsobem znevýhodněni (národností menšiny, lidé se zdravotním hendikepem, děti školně méně uspěšné). Začal si všímat, že rozhodující moment v rozvoji poznávacích funkcí, myšlení a strategií učení těchto dětí představoval přístup učitele. Všímal si podob struktur příznačných pro interakci matek s malými dětmi, které byly ve škole i v mimoškolním prostředí vnímány jako děti úspěšné. Postupně tak odhaloval mechanismy, které ovlivňují rozvoj intelektu, myšlení a efektivní učení dítěte, a také zdroje jejich školního neúspěchu a deficitů ve vývoji intelektu a poznávacích funkcí.

Na základě toho definoval prvky interakce učitele s dítětem, které v rozvoji intelektu sehrávají klíčovou úlohu. Tyto prvky označil jako kritéria zprostředkovaného učení a začal se zabývat otázkami jejich systematického užití ve školní praxi.

Výsledkem jeho práce bylo vytvořní programu instrimentálního obohacování (FIE).

 

Program FIE Standard sestává z více než 500 stránek cvičení „papír a tužka“, rozdělených do dvaceti instrumentů. Každý instrument je zaměřen na specifický kognitivní deficit, sám je však určen k získávání mnoha dalších předpokladů učení. Je možné pracovat s jednotlivci i s celými skupinami. Skupinové použití metody má velkou výhodu ve sdílení postupů práce, názorů na řešení úkolů i vytváření aplikací v běžném životě.

Cvičení FIE mohou být rozdělena do tří kategorií podle úrovně gramotnosti.

Všechna cvičení instrumentů jsou konstruována tak, že se jejich obtížnost a složitost stupňují. Cílem cvičení je rozvinutí učebního potenciálu dítěte.

Při práci s Feuersteinovou metodou je kladen důraz na rozvoj řeči. Dítě řečí kontroluje a upřesňuje informace, které dostává. Musí umět vyjádřit každý myšlenkový pochod, každou strategii, kterou používá. Pomocí řeči určitou informaci (i zvolenou pracovní strategii) zvnitřní, to znamená, že si ji osvojí natolik, že ji používá i za jiných okolností. Konečně musí umět adekvátně a přesně odpovědět na danou otázku nebo vyřešit daný úkol. Systematicky se proto rozvíjí nejen slovní zásoba, ale i obsahově a formálně přesné vyjadřování.

Jedinci se mají naučit reflektovat své myšlení a vhled. Mají se naučit hodnotit své poznávací dovednosti. Zobecnit způsoby uvažování.


 

Program FIE Basic

Feuersteinovo instrumentální obohacování Basic FIE-B se opírá o odlišný základ než FIE Standard. Proto je vhodný pro mladší děti (do 8. roku věku) nebo děti hendikepované.

Rozlišujeme tři skupiny populace, pro které je FIE-B přínosem

Žáci:

1. kteří potřebují rozvíjet a akcelerovat základní obsah a koncepty, aby dokázali odpovídat na učební požadavky okolí,

2. kterým je takovým systematickým učením nabízena prevence dysfunkce nebo opoždění (zvládnutí rizikových faktorů),

3. u kterých se jedná o obnovení nebo vytvoření funkcí, které byly ztraceny nebo nebyly získány v potřebném čase (obnovující zprostředkování).

Cílem FIE-B je ovlivnit změny u dětí, které mají kognitivního hendikep nebo mají pomalejší učební tempo.

bottom of page