Cesta zastavení

C E S T A   Z A S T A V E N Í

 

„Lidé jsou tvorové místních náklonností.“

Roger Scruton

 

Idea:

 

Z mnoha následujících důvodů bychom rádi obnovili původní cestu Na Ráj a trochu ji pozvedli k důstojnosti.

Vzato mírně symbolicky bychom tuto cestu mohly pomyslně rozdělit do tří (gauguinovských) částí:

 

  1. ODKUD PŘICHÁZÍME

  2. KDO JSME

  3. KAM JDEME

 

Po cestě stoupáme od historie k budoucnosti, od realismu k symbolu – subjektivnímu pocitu.

 

 

Realita dnes:

 

Z Mlazic Na Ráj vede asfaltová cesta dlouhá přibližně jeden km. Pokud se po ní v průběhu dne vydáte jakýmkoliv směrem, vždy musíte několikrát (přibližně 5x) uhýbat projíždějícím automobilům.

Cestou na Ráj chodí lidé většinou ze dvou důvodů: na vycházku nebo na hřbitov. V obou případech jde člověk zpravidla zamyšlený a rozhodně netouží sledovat kam až musí uhnout autu a nespadnout při tom ze stráně, případně ještě nestoupnout do „nepořádku“...

Přitom hned vedle vede původní –  dnes už neudržovaná – cesta Na Ráj. Z jedné její strany je stará opuková zeď (materiál z místního kamenolomu) a nad ní vinice. Ze strany druhé je stráň se stromy, keři a nejnižším patrem lesních rostlin.

V současné době je cesta těžko průchozí – někteří si z ní za leta nepoužívání udělali skládku, takže se ve stráni povaluje značné množství letitých odpadků (pravděpodobně ještě z doby než byly na začátek Štorchovy ulice pořízeny kontejnery na tříděný odpad).

 

 

„Cesta zastavení“:

 

Chceme vytvořit cestu, která bude mít určitý přesah. Nebudujeme stezku, neoprašujeme zašlou slávu nadbytečné komunikace, nechceme vytvořit samoúčelnou nevyužívanou cestu. Našim cílem je vytvořit místo, které nabízí prostor k odpočinku, přemýšlení, meditaci a zároveň bude vypovídat o místní historii, lidech kteří zde žili, tvořili a pracovali.

 

Celý projekt chceme realizovat „spolkově“. V různých pracovních etapách rekonstrukce původní cesty, chceme zapojit do přímé práce místní obyvatele, spolky, školy a podnikatel. Každý může přispět tím, co umí, nabídnout to, čím disponuje a na co dosahne. Děti ze škol mohou v rámci Dne Země vysbírat odpadky, odnosit na hromady drobné větve, natírat barvou ptačí budky a krmítka atp.

Dospělí obyvatelé Mlazic, Chloumku a Pšovky se mohou zapojit do pracovních víkendů čistěním rokle od klestí a podrostu, zpevňováním rozbitých zídek, vytvářením posezení a informačních tabulí.

Spolky a střední školy mohou vytvářet koncept projektu, obsahovou informační část (GJP), zapojit se do praktických a částečně odborných prací (Zahradnická akademie), atd.

Místní podnikatelé mohou poskytnout techniku pro srovnání nerovností cesty, znovuobnovení pochozích vrstev, štěpkování vyřezaného porostu...

Křesťanské komunity působící ve městě mohou vytvořit malá „poutní místa“ k zastavení a rozjímání.

Smyslem plánovaného zapojení občanů města je nejen vybudování nových přátelství a propojení generací a na společném projektu, ale zároveň díky vzájemné spolupráci dáváme projektu do začátku šanci být dlouhodobě udržitelným. Lidé se o cestě dozví „tichou poštou“ od známých a přátel, kteří na cestě ve svém volném čase pracují. O to větší šance je úvoz uchránit před vandali. Každý zúčastněný bude „samozvaným strážcem“ takovéto cesty. Je všeobecně známé, že věc na které se člověk nějakým způsobem aktivně podílí pro něj má vyšší hodnotu než taková, kterou dostane bez vlasního snažení.

 

 

Vlastní rekonstrukce:

 

1. v první fázi projektu budeme komunikovat s MÚ Mělník a jeho odbory o vlastní koncepci cesty. Vyjádření odboru životního prostředí bude stěžejním a určujícím dokumentem pro jednotlivé etapy prací

 

2. po označení vzrostlých stromů, které jsou již nebezpečné pro náš záměr nebo přímo brání ve vybudování pěší komunikace, začneme s odborným kácením stromů

 

 

3. následuje nejnáročnější část celé akce a to je vyčistění celé rokle od odpadků, náletových dřevin, zpevňování zídek, urovnání cesty, tvorba pochozích vrstev (pouze z místních materiálů a vytěžené biomasy)

 

4. vybudování odpočinkových míst, informačních tabulí, krmítek a budek pro ptáky, skrýší pro pozorování místní fauny, realizace a rozmístění „poutních zastavení“

 

 

5. zajištění cesty proti vjezdu vozidel, vymezení potenciálně nebezpečných míst, rozmístění upozornění pro návštěvníky cesty a návštěvního řádu

 

6. propagace otevření „Cesty zastavení“, poskytnutí informací na sociální sítě, vytvoření tiskové zprávy, začlenění cesty do informačních turistických portálů a center

 

Obsahová část cesty:

 

Po okraji cesty bychom rozmístili tabule objasňující kolemjdoucím historii Mlazic (osídlení, řemesla, zemědělství, vinařství, košíkářství, kamenolomy atd.) a okolí (touto cestou kráčela procesí při poutích na Chloumek). Další z tabulí by byla věnována konkrétním osobnostem, které v našem kraji žili a tvořili nebo zde učinili nějaké zajímavé objevy (jako Dr. Karel Žebera důkazy o osídlaní Mlazických a Vehlovických kopců v ml. době kamenné – štípané industrie, Viktor Dyk – jeho život na nedaleké Pšovce a půvabné psaní o rodném kraji atd.).

Nechyběla by ani tabule informující o ptácích a dalších zvířatech, které zde mohou lidé při svých vycházkách po okolí vidět. U cesty by tu a tam byly lavičky z opracovaných kmenů místních stromů. V neposlední řadě bychom zde chtěli dát prostor také křesťanským církvím působícím v našem městě, aby zde vytvořili malá „poutní místa“.

 

 

Cesty jsou i pro děti:

 

Krajina v níž žijeme, a místa, která známe, mají vždy kulturní, sociální a ryze osobní rozměr.  

Není možné porozumět regionu v němž žijeme, aniž bychom porozuměli i lidem, kteří v něm žijí s námi nebo jej obývali před námi.

Vztah k místu, kde jsme se narodili nebo kde žijeme bývá silný. Je dobré pochopit, kde máme kořeny, osobní historii a vytvořit si na základě vlastního poznání autentické vztahy ke krajině.

Dnešní děti relativně často cestují, navštěvují cizí země, učí se světové jazyky, seznamují se s jinými kulturami. To je správné. Často toho ale příliš neví o svém rodném městě nebo části města, kde žijí a chodí do školy.

Nikdo jim možná nevyprávěl o krajině, domech, památkách, historii Mlazic, Pšovky a Chloumku.

Náš spolek Studio Eko-Logika v rámci programů pro dětmi i mládež o historii a zapomenutých místech v nejbližším okolí příležitostně informuje. Postupně jsme ale zjistili, že děti nemají žádné znalosti o místě, kde žijí, ale také pro generaci jejich rodičů je většina informací z historie Mlazic novinkou a setkávají se s nimi prvně.

Na cestu bychom pro děti umístili poznávací hru na téma historie a současnost Mlazic a okolí.

 

Pokud víme kdo jsme i odkud jsme, má naše identita pevné základy.

 

 

 

Kam povede cesta:

 

Celou cestu bychom v budoucnu chtěli dovést k zahradě v níž bude několik abstraktních volných plastik, keře a květiny. Zahrada bude neoplocená a kdykoliv volně přístupná veřejnosti. Místo, které člověku poskytne prostor ke ztišení, k myšlenkám o eschatologii nebo někomu jen zajímavý pohled na Chloumek a Mělník. (V místě zamýšlené zahrady je nyní neúrodná půda s nálety křovin a trav.)

 

 

Co nás dnes čeká na konci cesty:

 

Naše původní stará cesta končí pár desítek metrů od hřbitova Na Ráji na jedné straně, a na straně druhé pár kroků od loučky rozptylu. Vedle hřbitova se nachází úložiště suti a materiálu jedné stavební firmy a naproti rozptylové loučce je neudržová plocha. Trochu rozpačité okolí míst posledního odpočinku našich předků. Pokud tam člověk přijde nebo přijede zavzpomínat, nemá si ani kam sednout. Bezradně postojí, vyhne se opět některému z projíždějích aut a s podivným pocitem neurčitosti zase odjíždí. Okolí jakoby jen zrcadlilo dnes tak vytěsňovanou jistotu, že životní pouť každého člověka jednou skončí.

 

Pokud pochopíme, jak na nás taková místa působí, cítíme jistý vnitřní imperativ toto prostředí změnit. Podpořit vznik „zahrady“ – místa se schopností poskytnout člověku v dané chvíli prostor pro to být „tady a teď“, dodat mu energii, a dát čas pro vyrovnání rozcitlivělého ladění. Zahrada, která slouží člověku.

 

Hezká a příjemná místa mají integritu a rovnováhu, duch místa je posílen tím, že si místa ceníme, vnímáme jeho hodnotu a pak je jaksi samozřejmé, že o taková místa musíme pečovat.

 

Technická část:

Jedná se o pozemky:

  1. p.č. 6019       LV 10001

  2. p.č. 7857/1    LV 10001

  3. p.č. 5808/3    LV 10001

  4. p.č. 5807/2    LV 10001

  5. p.č. 5805/2    LV   5911

  6. p.č. 5801/6    LV 10001

Doba realizace: 02/2020 – 02/2023

Forma spolupráce: memorandum

Zhotovitel: Studio Eko-Logika z.s.

Garant projektu: Ondřej Muška

 

Projekt vypracovali členové spolku:

Studio Eko-Logika z.s.    

Nad Drahou 1475/14

Mělník

276 01     

IC: 495 18 739

 

Kontakt:

Mgr. Jana Volková

Tel: 723 443 104 

Mail: jwolk@seznam.cz

 

Ondřej Muška

Tel: 602 288 900

Mail: muska.ondrej@seznam.cz

 

www.studioekologika.cz   

 

ã Studio Eko-Logika z.s. 12/2019